VÌ SAO CHÂN NGÔN CỦA ĐỨC PHẬT CÓ NĂNG LỰC GIA TRÌ THẦN DIỆU?…

🌈VÌ SAO CHÂN NGÔN CỦA ĐỨC PHẬT CÓ NĂNG LỰC GIA TRÌ THẦN DIỆU?🌈
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

Chân ngôn có năng lực gia trì thần diệu vì dựa trên 4 nền tảng.

☀️1. Vì Chân ngôn dựa trên tự tính Phật và sự bình đẳng của tất cả chúng sinh
☀️2. Thứ hai, mỗi Chân ngôn có một công dụng riêng tương ứng với bản thệ của Đức Phật Bản tôn. Với Đức Quan Âm thì bản thệ này là lòng từ bi cứu độ chúng sinh.
☀️3. Thứ ba, chân ngôn do Đức Phật tuyên thuyết, các Bậc Thầy giác ngộ gia trì thành tựu, nên đây chính là sự hiển bày vi diệu của Trí tuệ Phật.
☀️4. Và thứ tư,…

http://daibaothapmandalataythien.org/nang-luc-gia-tri-dieu-cua-chan-ngon-va-cach-tri-tung-chan-ngon-thanh-tuu-phap
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời