VÌ SAO ĐỨC QUAN ÂM TỪ CHỐI NHẬP NIẾT BÀN?…

🌺VÌ SAO ĐỨC QUAN ÂM TỪ CHỐI NHẬP NIẾT BÀN?🌺
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🙏Trong tất cả chư Phật, chư Bồ tát thì Đức Quan Âm là một đức Phật siêu đẳng đầy năng lực, ngời sáng, lừng danh với tinh thần đại vô úy cứu khổ cứu nạn.

🙏Ngài là hiện thân đại từ bi của mười phương chư Phật, với bản nguyện muốn khai mở, hiển lộ Bồ đề tâm và công đức đại bi sẵn có nơi tâm tất cả hữu tình. Với bản nguyện này, Ngài đã từ chối nhập Niết bàn thanh tịnh để hiện thân trong luân hồi khổ não cứu độ chúng sinh.

🙏Chính vì Ngài có nhân duyên rất thân thiết với chúng sinh trong cõi Sa bà, nên thế gian tôn kính Ngài là một biểu tượng tối cao của tâm đại từ đại bi. Thệ nguyện của Đức Quan Âm là tùy loại ứng hiện thân tế độ tất cả chúng sinh và trong vô số ứng thân, Ngài đã ứng hiện Báo thân Quan Âm Nghìn Mắt Nghìn Tay (Avalokiteshavara) và Quan Âm Tứ Thủ (Chenrezig). Trong Kinh dạy rằng: nếu có chúng sinh bị các khổ não nhất tâm trì tụng chân ngôn và niệm danh hiệu Đức Quan Âm, tức thời quán sát âm thanh được giải thoát.

http://daibaothapmandalataythien.org


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời