Vượt ma lực về cảnh giới thanh tịnh với 6 chữ vàng “Nam Mô A Di Đà Phật”

?VƯỢT MÀ LỰC VỀ CẢNH GIỚI THANH TỊNH VỚI 6 CHỮ VÀNG “NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT”
——–

?Kinh Niệm Phật Ba La Mật có viết: “Bởi vậy mà ta Thích Ca Mâu Ni Phật Thế Tôn, hôm nay xác quyết: Vãng sinh cõi An Lạc là thành Phật. Muốn vãng sinh phải chí thành niệm hồng danh A Di Đà Phật. Danh hiệu Phật vô biên công đức, vô lượng diệu dụng, quang minh oai lực không thể nghĩ bàn. Niệm Phật với tâm đại từ đại bi mong cho pháp giới chúng sinh đồng giải thoát thì tâm tương ưng với Phật.”

?Phàm phu ở cõi Ta Bà chỉ có đọa lạc. Nếu niệm Phật đới nghiệp vãng sinh về An Lạc liền dự ngôi bất thoái, sống chung với thánh hiền, bảo đảm tiến dần lên ngôi Phật. Hàng ngày chim giảng đạo. Gió rung lá cây diễn pháp âm. Uống nước tám công đức tiêu hết tội chướng, tăng trưởng Bồ-đề tâm. Thầy là Phật. Bạn toàn Bồ tát. Vì thế đức Thích Ca ân cần khuyên: Thiện nam thiện nữ nghe kinh tin rồi thì nên phát nguyện sinh về cõi kia.

http://daibaothapmandalataythien.org/vuot-ma-luc-ve-canh-gioi-thanh-tinh-voi-6-chu-vang-nam-mo-di-da-phat

#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

Vượt ma lực về cảnh giới thanh tịnh với 6 chữ vàng “Nam Mô A Di Đà Phật”

Vượt ma lực về cảnh giới thanh tịnh với 6 chữ vàng “Nam Mô A Di Đà Phật”
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

2 thoughts on “Vượt ma lực về cảnh giới thanh tịnh với 6 chữ vàng “Nam Mô A Di Đà Phật”

Trả lời