⭐️KHÔNG SÁM HỐI THÌ KHÔNG THỂ GIẢI THOÁT⭐️…

?⭐️KHÔNG SÁM HỐI THÌ KHÔNG THỂ GIẢI THOÁT?⭐️

?Đức Phật dạy: “Nếu không có phương pháp sám hối thì tất cả các Phật tử không một ai mà được giải thoát”.

?Phàm là người sinh trong cõi Dục này, trừ các bậc đã hoàn toàn giác ngộ, thì không một ai tránh khỏi lỗi lầm, bởi ba nghiệp gây nên. Các tội lỗi đã từ ba nghiệp phát sinh, nên người muốn dứt trừ hết tội lỗi, tất nhiên phải đem ba nghiệp ấy để sám hối, thì tội lỗi mới được thanh tịnh.

#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

3 thoughts on “⭐️KHÔNG SÁM HỐI THÌ KHÔNG THỂ GIẢI THOÁT⭐️…

Trả lời