️Hôm nay theo lịch Kim cương thừa là ngày 15/03 – ngày vía Đức Phật A Di Đà️…

☀️Hôm nay theo lịch Kim cương thừa là ngày 15/03 – ngày vía Đức Phật A Di Đà☀️
———-
⚡️Đức Phật Amitabha có nghĩa là Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ, Tiếng Việt gọi là Phật A Di Đà, trong Mandala ngài an trụ ở phương Tây và an tọa trên bảo tòa Khổng Tước vương nêu biểu sự giác tỉnh cùng khả năng chuyển hoá phiền não, đầy đủ các màu sắc, minh tuệ. Sắc thân màu đỏ nêu biểu lòng Đại bi, tướng thanh tịnh của hỏa đại, tay Ngài kết ấn đại định (Định ấn là ngón út, ngón đeo nhẫn, hai ngón giữa giao nhau) nêu biểu 6 đại vô ngại, phương Tây là phương trí tuệ nội chứng. A Di Đà là nghĩa chuyển Pháp luân thuyết pháp của Trí tuệ Diệu Quan Sát lợi ích các loại căn cơ chúng sinh.

⚡️Tu trì chân ngôn Di Đà có khả năng chuyển tưởng uẩn, ý thức thành Diệu Quan Sát Trí; chuyển hóa những tham nhiễm, chấp trước thành đại nguyện vị tha và chứng đắc thành tựu Báo thân Phật A Di Đà.

🌿Chủng tử tự: SHRI
🌿Tâm chân ngôn: OM AH MI DEWA SHRI

🙏Hãy cùng chúng tôi tu tập và tích luỹ công đức vào ngày vía của Đức Bản tôn vĩ đại, đồng thời #comment tên người bạn muốn hồi hướng cùng hết thảy chúng hữu tình, mong nguyện tất cả chúng sinh đồng lên bờ giác.

http://daibaothapmandalataythien.org/nghi-quy-tu-tri-gian-luoc-duc-ban-ton-phat-di-da-0


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời