️THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ CỦA ĐỨC PHẬT: TÔN GIẢ TU BỒ ĐỀ – GIẢI KHÔNG ĐỆ NHẤT️…

☀️THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ CỦA ĐỨC PHẬT: TÔN GIẢ TU BỒ ĐỀ – GIẢI KHÔNG ĐỆ NHẤT☀️

?Ngài Tu Bồ Đề Đón Phật?

?Trong hàng Thánh chúng, Tu Bồ Đề dùng trí quán chiếu soi thấy tánh không của các pháp, thể chứng lý không, từ đó Tôn giả thường nói lý không và các oai nghi tế hạnh đều biểu thị lý không. Tương truyền một hôm, tại động Kỳ Xà Quật trên núi Linh Thứu, trong lúc đang vá áo, Tôn giả dùng trí quán chiếu biết Đức Phật du hóa phương xa sắp trở về. Tôn giả ngưng việc vá áo định đi đón Phật nhưng liền nghĩ rằng: Phật là bậc vô ngã, pháp thân không tịch vắng lặng, ngã và ngã sở đều không, tuyệt dứt đối đãi. Phật đã từng nói không ngã, không nhân, không chúng sinh, không thọ giả, các pháp rỗng lặng pháp tính biến khắp không gian và thời gian. Pháp thân Phật ở đâu mà chẳng có, vì thế ta đi đón Phật có thể bị Phật quở trách là người hành tà đạo. Trong hội Bát Nhã Đức Phật đã nói:

– Nếu lấy sắc thấy ta, lấy âm thanh cầu ta, đó là người tà đạo, không thể thấy Như Lai.

?Sau khi suy nghĩ, Tôn giả ngồi vá áo một cách bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Lúc bấy giờ trên đường trở về Phật được Tăng đoàn và đông đảo quần chúng chuẩn bị đón tiếp vô cùng trang trọng. Trong số đó có Tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc, vị chứng thần thông đệ nhất bên nữ, vận dụng thần thông để đón Đức Phật trước nhất. Khi gặp Đức Phật, Liên Hoa Sắc đảnh lễ và bạch Phật:

– Bạch Đức Thế Tôn! Nhờ có phép thần thông con hay tin Thế Tôn về và đến đây chờ đỉnh lễ Thế Tôn trước hơn ai hết.

?Trước nét hân hoan của Liên Hoa Sắc, Phật mỉm cười từ tốn nói rằng:

– Liên Hoa Sắc! Người nghênh đón ta trước tiên chẳng phải là ngươi.

?Nhìn bốn phía chẳng thấy ai, tất cả đều còn ở sau xa, với vẻ hoài nghi bàng hoàng, Liên Hoa Sắc quỳ thưa:

– Bạch Đức Thế Tôn! Con vận dụng sức thần thông khi đến đây chẳng thấy có ai cả. Thế ai là người đón Đức Thế Tôn trước con?

?Trong lúc Liên Hoa Sắc vừa chấm dứt câu hỏi, Ngài Ca Diếp và Tăng đoàn từ từ tiến đến. Đợi chúng Tăng quy tụ đông đảo, Đức Phật mỉm cười nói với tất cả mà cũng để trả lời cho Liên Hoa Sắc, Phật nói:

– Này các Tỳ kheo! Ta cám ơn tất cả, các ông đã không quản xa xôi để đến đây đón ta, nhưng người gặp ta trước tiên chính là Tu Bồ Đề. HIện giờ tại núi Kỳ Xà Quật, Tu Bồ Đề đang chiếu quán tính không của các pháp. Người thấy thể tính rỗng lặng như như bất động, chính là người trực tiếp nghênh đón ta trước nhất.

?Chúng đệ tử kể cả Liên Hoa Sắc, nghe Phật nói mới thấu rõ tướng của các pháp là hư vọng như chiêm bao, ảo thuật, bóng nước, ảnh tượng, sương mai, điện chớp. Thể tính các pháp là pháp không tịnh, ly ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả, Tu Bồ Đề đã thấu rõ chân lý đó nên Tôn giả là người đón Đức Thế Tôn trước hơn ai hết. Tôn giả xứng đáng là vị Giải Không Đệ Nhất trong hàng Thánh chúng.

?Tu Bồ Đề Xương Minh Lý Không?

Một hôm tại hội Bát Nhã, trước 1.250 vị Tỳ kheo, hướng về Ngài Tu Bồ Đề, Đức Phật nói:

https://shophoavouu.com/8-ton-gia-tu-bo-de-giai-khong-de-nhat
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: https://thienphatgiao.com/kien-thuc-phat-phap/

15 thoughts on “️THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ CỦA ĐỨC PHẬT: TÔN GIẢ TU BỒ ĐỀ – GIẢI KHÔNG ĐỆ NHẤT️…

Trả lời