5 VIỆC CẦN TRÁNH NGAY ĐỂ KHÔNG ĐOẠ “ĐỊA NGỤC VÔ GIÁN”…

?5 VIỆC CẦN TRÁNH NGAY ĐỂ KHÔNG ĐOẠ “ĐỊA NGỤC VÔ GIÁN”?

?1. Như có chúng sinh chẳng hiếu thảo với cha mẹ, cho đến giết hại cha mẹ, kẻ đó phải đọa vào Vô Gián địa ngục mãi đến nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được.

?2. Như có chúng sinh nào có lòng ác, làm thân Phật bị thương chảy máu, khinh chê ngôi Tam Bảo, chẳng kính Kinh điển, cũng phải đọa vào Vô Gián địa ngục, trong nghìn muôn ức kiếp không khi nào ra khỏi được.

?3. Như có chúng sinh xâm tổn của thường trụ, ô phạm Tăng, Ni, hoặc tứ tình làm sự dâm loạn trong chốn chùa chiền, hoặc giết hoặc hại… phải đọa vào Vô Gián địa ngục, trong nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được.

?4. Như có chúng sinh giả làm Thầy Sa Môn, kỳ thật tâm chẳng phải Sa Môn, lạm dụng của thường trụ, trái phạm giới luật, gạt gẫm hàng bạch y, tạo nhiều điều tội ác. Hạng người như thế phải đọa vào Vô Gián địa ngục, trong nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được.

?5. Như có chúng sinh trộm cắp những tài vật lúa gạo, đồ ăn uống y phục, v.v… của thường trụ, cho đến không cho mà lấy một vật, kẻ đó phải đọa vào Vô Gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được.

http://daibaothapmandalataythien.org/ma-da-thanh-mau-thinh-van-bo-tat-dia-tang-ve-dia-nguc-vo-gian
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: thienphatgiao.com

3 thoughts on “5 VIỆC CẦN TRÁNH NGAY ĐỂ KHÔNG ĐOẠ “ĐỊA NGỤC VÔ GIÁN”…

Trả lời