Các pháp sám hối dành cho người có căn cơ khác nhau

?4 PHÁP SÁM DÀNH CHO NGƯỜI CÓ CĂN CƠ KHÁC NHAU?

?1. Tác pháp sám hối: Pháp sám hối này thuộc về sự, phải lập giới đàn và thỉnh thanh tịnh Tăng chứng minh, nên gọi là tác pháp. Khi vào giới tràng, mình phải thành thật tỏ bày tội lỗi một cách thành khẩn, chí tâm ăn năn và nguyện về sau không tái phạm nữa. Một lòng thành kính sám hối như vậy, khi giới thể được thanh tịnh, tức là hết tội.

?2. Thủ tướng sám hối: Pháp này thuộc về sự và khó hơn pháp trước. Phật chế pháp này là sám hối thuộc quán tưởng, cho những người tu hành có trình độ cao, hoặc ở chỗ không có Tăng, hay có nhưng không được thanh tịnh. Muốn tu pháp này, hành giả phải đến trước Tượng Phật hay Bồ tát, thành tâm lễ bái, trình bày những tội lỗi đã phạm, và nguyện ăn năn chừa bỏ. Làm như thế từ 1 ngày, 3 ngày, 7 ngày, 49 ngày, và mãi mãi đến khi nào thấy được hảo tướng: như thấy hào quang, hoa sen báu, thấy Phật, Bồ tát đến xoa đầu v.v… thì mới thôi.

?3. Hồng danh sám hối:…

http://daibaothapmandalataythien.org/cac-phap-sam-hoi-danh-cho-nguoi-co-can-co-khac-nhau

#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

Các pháp sám hối dành cho người có căn cơ khác nhau

Các pháp sám hối dành cho người có căn cơ khác nhau
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

3 thoughts on “Các pháp sám hối dành cho người có căn cơ khác nhau

Trả lời