ĐẠI NGUYỆN ĐẶC BIỆT CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ…

ĐẠI NGUYỆN ĐẶC BIỆT CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ???

?Trong Kinh kể rằng khi còn đang thực hành các công hạnh Bồ tát trước khi đạt toàn giác, Đức Phật A Di Đà đã có động cơ thanh tịnh khi phát Đại nguyện là khi Ngài đạt Phật quả, bất cứ ai nghe thấy hồng danh của Ngài, thấy ảnh hoặc tượng Phật Di Đà, hay nhớ đến Ngài, đều sẽ được vãng sinh về cõi Tịnh độ của Ngài sau khi chết.☀️☀️☀️

?48 lời nguyện vĩ đại hàm chứa đức từ bi vô lượng của Đức Phật A Di Đà. Trong đó có đại nguyện thứ 18 gây ấn tượng mạnh mẽ trong tâm hồn của những hành giả phát tâm niệm Phật. Nội dung lời nguyện như sau: ?“Giả sử khi tôi thành Phật, chúng sinh ở mười phương chí tâm tin ưa muốn sinh về nước tôi nhẫn đến MƯỜI NIỆM, nếu không được vãng sinh thì tôi chẳng lấy ngôi Chính giác, trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch cùng hủy báng Chính pháp”.?

?Bản nguyện cứu độ chúng sinh của Đức Phật A Di Đà thật vô cùng rộng lớn, tạo niềm tin vững chắc cho người tu niệm Phật nhất tâm phát nguyện sinh về cõi Tây Phương. Tại đây, chúng sinh sẽ có mọi thuận duyên để tiếp tục tu tập cho đến khi chứng đạt Toàn giác. Như vậy, so với việc vãng sinh vào các Tịnh Độ kể trên thì việc vãng sinh vào Tịnh độ của Đức A Di Đà sẽ dễ dàng hơn nhiều.☀️☀️☀️

https://shophoavouu.com/vi-sao-coi-tay-phuong-cuc-lac-de-dang-vang-sinh-nhat

Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: https://thienphatgiao.com/kien-thuc-phat-phap/

25 thoughts on “ĐẠI NGUYỆN ĐẶC BIỆT CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ…

Trả lời