Họa vẽ hình tượng Phật vĩnh viễn không đọa đường ác

☄️VĨNH VIỄN KHÔNG ĐOẠ ĐƯỜNG ÁC NHỜ HOẠ VẼ HÌNH TƯỢNG PHẬT☄️
———
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🍃Trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phẩm thứ hai có một đoạn kệ dạy về công đức họa vẽ hình tượng Phật dù vô tình hay hữu ý như sau:

Vẽ tượng Phật rực rỡ
Trăm tướng phước trang nghiêm
Tự làm hoặc bảo người
Đều đã thành Phật đạo.
Nhẫn đến trẻ em chơi
Dùng cỏ cây hoặc bút
Hoặc lấy móng tay mình
Mà vẽ nên tượng Phật
Những hạng người như thế
Lần lần chứa công đức
Đầy đủ tâm đại bi
Đều đã thành Phật đạo
Giáo hóa các Bồ Tát
Độ thoát vô lượng chúng.

http://daibaothapmandalataythien.org/hoa-ve-hinh-tuong-phat-vinh-vien-khong-doa-duong-ac

Họa vẽ hình tượng Phật vĩnh viễn không đọa đường ác

Họa vẽ hình tượng Phật vĩnh viễn không đọa đường ác
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời