Hôm nay là ngày 15 Kim Cương thừa – ngày vía Đức Phật A Di Đà – Đức Phật với 48 …

🌈Hôm nay là ngày 15 Kim Cương thừa – ngày vía Đức Phật A Di Đà – Đức Phật với 48 đại nguyện cứu độ chúng sinh.
————
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

⭐️Phật A Di Đà thân kim sắc
Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm
Năm tu di uyển chuyển bạch hào
Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc.
Trong hào quang hóa vô số Phật
Vô số Bồ-tát hiền thánh chúng
Bốn mươi tám nguyện độ chúng sinh
Chín phẩm sen vàng lên giải thoát.
⭐️Quy mạng lễ A Di Đà Phật
Ở phương Tây thế giới an lành.
Con nay xin phát nguyện vãng sinh
Cúi xin đức Từ Bi tiếp độ.
Nam mô Tây phương An Lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật.

💠Tu trì chân ngôn Di Đà có khả năng chuyển tưởng uẩn, ý thức thành Diệu Quan Sát Trí; chuyển hóa những tham nhiễm, chấp trước thành đại nguyện vị tha và chứng đắc thành tựu Báo thân Phật A Di Đà.

💠Chủng tử tự: SHRI
💠Tâm chân ngôn: OM AH MI DEWA SHRI

‼️Hãy cùng chúng tôi tu tập và tích luỹ công đức vào ngày vía của Đức Bản tôn vĩ đại, đồng thời #comment tên người bạn muốn hồi hướng cùng hết thảy chúng hữu tình, mong nguyện tất cả chúng sinh đồng lên bờ giác.

Nam mô A Di Đà Phật🙏

http://daibaothapmandalataythien.org/nghi-quy-tu-tri-gian-luoc-duc-ban-ton-phat-di-da-0

Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời