KỆ XƯNG TỤNG PHẬT BẢO…

?KỆ XƯNG TỤNG PHẬT BẢO?
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

?Phật là đấng tối cao giác ngộ,
Lập đạo tràng tế độ chúng sanh.
Luật nghiêm giới cấm ban hành,
Làm người dẫn lộ chỉ rành nẻo tu.

?Cõi trần thế mịt mù tăm tối,
Biết đâu là đường lối thoát thân.
Đầu tiên một bậc siêu nhân,
Cất mình thoát tục bước chân lìa đời.

?Đây đệ tử là người mong mỏi,
Dứt trần duyên theo dõi học hành.
Kính dâng một tấm lòng thành,
Phụng thờ Đức Phật đạo lành cao siêu.

Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

Trả lời