Kinh Công Đức Tắm Phật

🌺KINH CÔNG ĐỨC TẮM PHẬT🌺
——-
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

“Các pháp từ duyên khởi
Như Lai nói nhân này
Pháp kia nhân duyên tận
Là đại Đạo Nhân thuyết”
Nếu thiện nam tín nữ và năm chúng đệ tử xuất gia nào muốn tạo tượng Phật, hoặc những ai không sức mà muốn đóng góp chút ít, cho đến chỉ lớn bằng hạt lúa tẻ, hoặc xây một cái tháp chỉ lớn bằng trái táo, cột trụ nhỏ như cây kim, mái che nhỏ như vỏ trấu, xá-lợi nhỏ như hạt cải, hoặc biên chép bài Pháp tụng và đặt ở trong tháp đó, thì cũng như lấy kỳ trân dị bảo mà làm cúng dường. Hãy làm theo khả năng của mỗi người và nếu có thể chí thành cung kính thì cũng như chính Ta hiện thân không khác.

Thiện nam tử! Nếu có chúng sinh nào mà có thể làm các sự cúng dường như thế, thì sẽ thành tựu 15 loại công đức thù thắng để tự trang nghiêm nơi thân:

1. Luôn biết hổ thẹn.
2. Phát khởi tín tâm thanh tịnh.
3. Lòng dạ ngay thẳng.
4. Gần gũi bạn lành.
5. Nhập trí tuệ vô lậu….

http://daibaothapmandalataythien.org/kinh-cong-duc-tam-phat

Kinh Công Đức Tắm Phật

Kinh Công Đức Tắm Phật
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời