NGƯỜI ĐỆ TỬ CUỐI CÙNG CỦA ĐỨC PHẬT…

🙏NGƯỜI ĐỆ TỬ CUỐI CÙNG CỦA ĐỨC PHẬT🙏
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🍁Một hôm đang lúc ở thành Câu-Thi-Na, trong rừng Ta-La Song-Thọ, đức Phật gọi A-Nan bảo rằng: “Này A-Nan! Chỉ còn hai ngày nữa Như-Lai sẽ nhập Niết-bàn. Ta quán sát thấy ông Tu-Bạt-Đà-La nay đã một trăm hai mươi tuổi, từ lâu tin theo đạo Bà-la-môn, chuyên tu phạm-hạnh, căn tính thuần thục, là người cuối cùng đáng được độ cho xuất gia thọ giới tu hành để chứng thành đạo quả. Vậy A-Nan, con hãy đi gấp đến chỗ ở của ông ấy, để khuyên ông nên mau mau đến gặp Như-Lai sẽ tùy theo đó mà giải đáp để cho ông ta sớm được tỏ ngộ Chính pháp”.

🍁A-Nan vâng lệnh đức Phật, hoan hỷ vội vã lên đường. Tu-Bạt-Đà-La từ lâu nghe danh tiếng đức Phật và cũng đã được bạn bè nhiều lần khuyên ông nên ra mắt đức Phật để cầu đạo lý Chính pháp. Nhưng do sở-tri-chướng và giới-cấm-thủ của ông quá sâu nặng, nên ông chỉ hẹn rày hẹn mai, rồi cuối cùng từ chối tất cả.

🍁Nhưng lạ thay! Lần này khi vừa thấy A-Nan đến, lòng Tu-Bạt-Đà-La đặc biệt vui mừng. Vừa nghe A-Nan khuyên, ông không một chút do dự, vui vẻ nhận lời. Vừa thấy tôn nhan uy nghiêm sáng chói của Phật, Tu-Bạt-Đà-La tự nhiên cảm thấy nơi lòng như có một dòng suối mát chảy khắp cả người, tâm hồn trở nên bình thản thanh thoát lạ thường. Liền đó,…

http://daibaothapmandalataythien.org/nguoi-de-tu-cuoi-cung


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời