Phải chăng không thấy có nghĩa là không tồn tại cõi Địa ngục?

?PHẢI CHĂNG KHÔNG THẤY NGHĨA LÀ KHÔNG CÓ ĐỊA NGỤC??

?Tùy theo nghiệp lực của chúng sinh mà chiêu cảm cảnh giới tương ứng. Nếu không do nghiệp thì phải nhờ oai lực của các bậc Đại Bồ-tát mới có thể vào địa ngục. Kinh Phật có dạy, những chúng sinh nào tạo nghiệp cực ác thì khi lâm chung ngay lập tức chiêu cảm quả báo thống khổ trong địa ngục. Một số người hoài nghi hoặc không tin có địa ngục hay cõi trời vì một lẽ đơn giản là họ không thấy. Chúng ta cần thận trọng vì giác quan của loài người rất giới hạn nên không thấy không có nghĩa là không có. Là Phật tử, chúng ta tin sâu vào lời Phật dạy, biết sợ hãi quả khổ trong địa ngục mà luôn xa lìa những việc ác.

?Theo giáo lý căn bản của Phật giáo, địa ngục hay thiên đường (cõi trời) đều lưu xuất từ tâm của mỗi người. Cái gọi là địa ngục hay thiên đường, về mặt cảm nhận của tinh thần xác thực là có; còn về mặt quả báo, sự tồn tại của địa ngục cũng xác thực là có. Kinh Địa Tạng nói “địa ngục cắt lưỡi”, tương lai đọa vào địa ngục cắt lưỡi, nước đồng đổ vào miệng, gường sắt dính thân,… đều do khẩu nghiệp đã tạo. Kinh Phật nói những lời này nhất định không phải là lời dự đoán, không phải hù doạ người mà là chân tướng sự thật. Mười pháp giới y chính trang nghiêm đều là nghiệp lực chính chúng ta biến hiện ra. Thế giới trước mắt hay cảnh giới trước mắt cũng là nghiệp lực chính mình hiện ra. Nếu không tạo nghiệp sẽ không thấy cảnh giới này…

?https://shophoavouu.com/phai-chang-khong-thay-co-nghia-la-khong-ton-tai-coi-dia-nguc

Phải chăng không thấy có nghĩa là không tồn tại cõi Địa ngục?

Phải chăng không thấy có nghĩa là không tồn tại cõi Địa ngục?
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: https://thienphatgiao.com/kien-thuc-phat-phap/

17 thoughts on “Phải chăng không thấy có nghĩa là không tồn tại cõi Địa ngục?

Trả lời