Phổ Hiền Bồ tát và lời nguyện dẫn đạo chúng sinh về cõi Cực Lạc

?PHỔ HIỀN BỒ TÁT VÀ LỜI NGUYỆN DẪN ĐẠO CHÚNG SINH VỀ CÕI CỰC LẠC???

☀️Phần đông Phật tử Việt Nam đều biết đến Đức Phổ Hiền qua các tranh tượng Tam Tôn thường được gọi là Thích Ca Tam Thánh hay Hoa Nghiêm Tam Thánh, trong đó Đức Thế Tôn ở giữa, bên phải Ngài là Bồ Tát Phổ Hiền cưỡi voi trắng cầm hoa sen, bên trái Ngài là Bồ Tát Văn Thù cưỡi sư tử cầm gươm báu.

☀️Giữa pháp hội Hoa Nghiêm, trước vi trần số đại Bồ Tát cùng chúng đại Thanh Văn và vô lượng nhân, thiên, bát bộ, dưới sự chủ tọa chứng minh của Đức Phật Thích Ca. Phổ Hiền Bồ Tát khi ca tụng công đức của Phật xong, ngài nói với đại chúng và Thiện Tài đồng tử rằng: “Này các Ngài! Nếu người nào muốn thành tựu công đức của Phật, phải tu mười môn hạnh nguyện rộng lớn: một là “lễ kính chư Phật”, hai là “xưng tán Như Lai”, ba là “quảng tu cúng dường”, bốn là “sám hối nghiệp chướng”, năm là “tùy hỷ công đức”, sáu là “thỉnh chuyển pháp luân”, bảy là “thỉnh Phật trụ thế”, tám là “thường tùy Phật học”, chín là “hằng thuận chúng sinh”, mười là “phổ giai hồi hướng”.

☀️Nếu các vị Bồ Tát tùy thuận vào nơi mười đại nguyện này, thời có thể thành thục tất cả chúng sinh, thời có thể tùy thuận Vô thượng Chính giác và có thể thành tựu hoàn mãn các hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát.

☀️Hoặc lại có người thâm tín mười đại nguyện này, rồi thọ trì đọc tụng, nhẫn đến biên chép cùng giảng nói cho mọi người, người này sẽ được vãng sinh Cực Lạc. Đến giờ lâm chung căn thân đều hư hoại; thân thuộc, danh vị, quyền thế, tiền tài v.v… tất cả đều bỏ lìa, duy có đại nguyện này không rời người. Trong một sát na, nó dẫn đạo cho người sinh về Cực Lạc thế giới, liền được thấy Đức A Di Đà Phật, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quán Tự Tại Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát v.v… Người ấy tự thấy mình sinh trong hoa sen báu, được Đức Phật thọ ký. Được thọ ký rồi, từ đó đến vô số trăm nghìn muôn ức na-do-tha kiếp, người dùng trí huệ tùy thuận tâm tính của chúng sinh trong vô lượng vô số thế giới của mười phương mà làm cho được lợi ích. Không bao lâu người ấy sẽ ngồi đạo tràng Bồ-đề, hàng phục quân ma thành bậc Vô thượng Chính giác, chuyển đại pháp luân, nhẫn đến làm lợi ích cho tất cả chúng sinh cùng tận thuở vị lai…

☀️Kế đó ngài xướng kệ rằng:

http://daibaothapmandalataythien.org/pho-hien-bo-tat-phat-nguyen-dan-dao-chung-sinh-ve-coi-cuc-lac

Phổ Hiền Bồ tát và lời nguyện dẫn đạo chúng sinh về cõi Cực Lạc

Phổ Hiền Bồ tát và lời nguyện dẫn đạo chúng sinh về cõi Cực Lạc
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: thienphatgiao.com

25 thoughts on “Phổ Hiền Bồ tát và lời nguyện dẫn đạo chúng sinh về cõi Cực Lạc

Trả lời