Tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 1m9

13.500.000 VND

Tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Chiều cao: 1m9

Chất liệu: Composite

Chúng ta thờ Tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cốt tỏ lòng nhớ ơn, cung kính và học hỏi theo hạnh nguyện của Ngài. Bởi vì chư Phật đã trải vô số kiếp cần khổ tu hành và đã biết bao nhiêu lần hy sinh thân mạng để mưu cầu sự an vui lợi ích cho chúng sanh.

 

 

 

Tượng Phật Bổn Sư 1m9
Tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 1m9