SỰ GIA TRÌ CỦA ĐỨC QUAN ÂM – KINH PHỔ MÔN…

?SỰ GIA TRÌ CỦA ĐỨC QUAN ÂM – KINH PHỔ MÔN?

?Thế Tôn đủ diệu tướng
Con nay lại xin hỏi
Phật tử nhân duyên gì
Tên là Quán Thế Âm?

?Đấng đầy đủ tướng tốt
Kệ đáp Vô Tận Ý:
Lắng nghe hạnh Quán Âm,
Khéo ứng các quốc độ,
Thệ rộng sâu như biển,
Nhiều kiếp khó nghĩ bàn,
Hầu nhiều ngàn đức Phật,
Phát nguyện lớn thanh tịnh,
Ta vì ông lược nói:
Nghe tên và thấy thân
Tâm niệm không luống uổng
Hay diệt khổ các cõi.

?Dù bị kẻ manh tâm
Xô rớt hầm lửa lớn,
Do sức niệm Quán Âm,
Hầm lửa biến thành đầm.

?Hoặc trôi dạt biển lớn,
Các nạn quỷ cá rồng,
Do sức niệm Quán Âm,
Sóng lớn không thể chìm.

?Hoặc từ đỉnh Tu-di
Bj người xô ngã xuống,
Do sức niệm Quán Âm,
Như mặt trời trên không

?Hoặc bị người ác đuổi,
Rớt xuống núi kim cương,
Do sức niệm Quán Âm,
Chẳng tốn một mảy long.

?Hoặc gặp giặc oán vây
Đều cầm dao toan hại,
Do sức niệm Quán Âm,
Cùng nhau khởi từ tâm.

?Hoặc bị khổ nạn vua
Hành hình, mạng sắp mất,
Do sức niệm Quán Âm,
Đao liền gãy từng đoạn.

?Hoặc tù giam xiềng xích,
Tay chân bị gông cùm,
Do sức niệm Quán Âm,
Tức thời được giải thoát.

?Nguyền rủa, các thuốc độc,
Muốn làm hại thân mạng,
Do sức niệm Quán Âm,
Lại trở về người ấy.

?Hoặc gặp ác La-sát,
Rồng độc, các quỷ dữ,
Do sức niệm Quán Âm,
Tức thời không dám hại.

?Hoặc thú dữ vây quanh,
Nanh vuốt nhọn đang sợ,
Do sức niệm Quán Âm,
Chúng vội vàng bỏ chạy.
…..

http://daibaothapmandalataythien.org/su-gia-tri-cua-duc-phat-quan-am-kinh-pho-mon
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: thienphatgiao.com

25 thoughts on “SỰ GIA TRÌ CỦA ĐỨC QUAN ÂM – KINH PHỔ MÔN…

Trả lời