Thứ lớp quả vị của Bồ tát Thập địa

10 QUẢ VỊ CỦA BỒ TÁT THẬP ĐỊA
——–
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

Kinh điển có giảng chi tiết về 10 Ba la mật kết hợp với Thập địa theo thứ tự tăng tiến. Sự kết hợp và thành tựu tương ứng được tóm tắt như sau:

✅1. Hoan hỷ địa (tâm ý hoan hỷ)
Ở quả vị này, Bồ tát đạt được sự an lạc thanh tịnh sau khi đã đoạn trừ kiến hoặc và đã chứng đắc Nhân không, Pháp không. Bồ tát trải qua con đường tu tập phần lớn thông qua thực hành về Bố thí Ba la mật để đưa tâm thoát khỏi sự sợ hãi, khiếp nhược ngay cả nếu phải hy sinh đầu mắt chân tay hay những bộ phận thân thể khác của mình vì lợi ích chúng sinh hữu tình.

✅2. Ly cấu địa (xa lìa phiền não)
Trong địa thứ hai, Bồ tát thành tựu Trì giới Ba la mật, giới đức viên mãn, giới hạnh thanh tịnh rửa sạch phiền não, nhiễm ô, giữ tâm Bồ đề hoàn toàn thanh tịnh.

✅3. Phát quang địa (trí tuệ chói sáng)
Sau khi đặt lợi ích của chúng sinh lên trên hết, Bồ tát thành tựu Nhẫn nhục Ba la mật, nhờ đó, trí tuệ sáng suốt, mầu nhiệm, vô biên bắt đầu hiển phát.

✅4. Diệm tuệ địa (trí tuệ rực rỡ)
…..

http://daibaothapmandalataythien.org/giao-phap-kim-cuong-thua-phat-giao-dai-thu/thu-lop-qua-vi-cua-bo-tat-thap-dia-va-qua-vi-kim-cuong

Thứ lớp quả vị của Bồ tát Thập địa

Thứ lớp quả vị của Bồ tát Thập địa
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời