Thường hộ niệm chúng sinh được thọ mạng dài lâu

🌺THƯỜNG HỘ NIỆM CHÚNG SINH ĐƯỢC THỌ MẠNG DÀI LÂU🌺
———
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🍂Bấy giờ nơi rừng Ta La, trong đại chúng có một vị đại Bồ Tát tuổi còn trẻ, vốn là người trong tụ-lạc Đa La, họ Đại Ca Diếp giòng Bà La Môn, do thần lực của Phật, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo bên hữu, cung kính nhiễu Phật, gối hữu chấm đất, chắp tay hướng Phật mà bạch rằng: “Nay con có chút việc muốn bạch hỏi, xin đức Thế Tôn hứa khả cho”

🍂Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát: “Như Lai Ứng Cúng Chính Biến Tri cho phép ông hỏi. Như Lai sẽ giải quyết chỗ nghi của ông, cho ông vui mừng”.

🍂Ca Diếp Bồ Tát liền ở trước Phật, nói kệ rằng:

Thế nào được trường thọ
Thân kim cương chẳng hoại?
Lại do nhân duyên gì
Đặng sức kiên cố lớn?
Thế nào thoát sinh tử
Như rắn lột da cũ?
Thế nào lại thị hiện
Rốt ráo nơi Niết-bàn?
Cúi xin đấng Thế Tôn
Phân biệt dạy chúng con.

Đức Phật khen Ca Diếp Bồ Tát:…

http://daibaothapmandalataythien.org/thuong-ho-niem-chung-sinh-duoc-tho-mang-dai-lau

Thường hộ niệm chúng sinh được thọ mạng dài lâu

Thường hộ niệm chúng sinh được thọ mạng dài lâu
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời