⭐️BỐN LOÀI RẮN PHẪN NỘ⭐️…

⭐️BỐN LOÀI RẮN PHẪN NỘ⭐️

?Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, gọi các Tỷ kheo:

– Có bốn loại rắn, này các Tỷ kheo. Thế nào là bốn?

?Loại rắn có nọc độc nhưng không ác độc;
?Loại rắn ác độc nhưng không có nọc độc;
?Loại rắn có nọc độc và ác độc;
?Loại rắn không có nọc độc, không có ác độc.

?Cũng vậy, này các Tỷ kheo, có bốn hạng người được ví dụ như bốn loại rắn này có mặt ở đời. Thế nào là bốn?

?Ở đây, này các Tỷ kheo, có hạng người rất mau phẫn nộ nhưng phẫn nộ không tồn tại lâu dài. Ví như loại rắn có nọc độc nhưng không ác độc.
?Này các Tỷ kheo, có hạng người không mau phẫn nộ nhưng phẫn nộ tồn tại lâu dài. Như là loại rắn ác độc nhưng không có nọc độc.
?Ở đây, này các Tỷ kheo, có hạng người rất mau phẫn nộ nhưng phẫn nộ tồn tại lâu dài. Ví như loại rắn có nọc độc và ác độc.
?Này các Tỷ kheo, có hạng người không mau phẫn nộ nhưng phẫn nộ không tồn tại lâu dài. Như là loại rắn không có nọc độc, không có ác độc.

?Có bốn hạng người này, này các Tỷ kheo, có mặt, hiện hữu ở đời.

http://daibaothapmandalataythien.org/bon-loai-ran-phan-noMời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: thienphatgiao.com

9 thoughts on “⭐️BỐN LOÀI RẮN PHẪN NỘ⭐️…

Trả lời