BÀI CẦU NGUYỆN CÚNG DÀNG ĐÈN…

?BÀI CẦU NGUYỆN CÚNG DÀNG ĐÈN
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

Cúng dàng đèn bơ là cúng dàng mãnh liệt nhất bởi lẽ ánh sáng của chúng tượng trưng cho trí tuệ. Nhờ năng lực của tích lũy này, chúng ta có thể loại trừ mọi bất toàn của đôi mắt vô minh của mình và đạt đến tuệ nhãn toàn giác của Phật. ☀️☀️☀️
——————-

?OM AH HUNG/

?Thân đèn bơ chúng đệ tử cúng dàng
Nguyện trải khắp đại thiên thế giới
Thân đèn bơ tựa Tu Di Sơn Vương
Nguyện ánh đèn rọi mười phương thế giới!
Từ cõi Trời hữu đỉnh trên cao
Xuống thẳm sâu A Tỳ Địa ngục!
Ngọn đèn bơ ngập tràn sáng rực rỡ
Trước mắt biếc của Bồ tát, Như Lai
Trong mười phương thế giới ba đời!
Khi màn đêm vô minh tâm thức
Của hữu tình tiêu tan hết sạch,
Nguyện ánh sáng Trí tuệ Bản lai
Đại thanh tịnh rực rỡ chiếu soi !

?OM BENDZA ALOKE SHRI/

?Nguyện ánh sáng rực rỡ huy hoàng
Của ngọn đại tuệ đăng thiêu trụi
Mọi độc tố tâm nhiễm ô phiền muộn
và tiêu trừ hắc ám vô minh.
Giống vầng dương chói lọi thanh bình
Trên bầu trời không gợn mây quang đãng,
Nguyện ánh đèn mãi bừng bừng tỏa sáng
Chiếu muôn nơi, trải khắp mười phương!

?OM NAMA SARWA TATHAGATA BENDZA AHLOKE
PrATISHTSHA PUDZA MEGHA SAMUTrA SAPARANA
SAMAYE AH HUNG/

?OM AH HUNG/

?Nơi đây Mandala Đại Lạc, nơi linh thiêng thù thắng cát tường
Tất cả chúng con huynh đệ Kim cương,
từ khắp chốn cùng nhau vân tập
Nhờ cùng chung những lời xưa thệ nguyện
Chúng con nay xin bày biện biển mây,
xin cúng dàng những trân phẩm diệu vời
Nhờ sức quán tưởng quảng cúng dàng biến mãn,
vô lượng vô biên vô cùng vô hạn
Thành tựu tích lũy hai tư lương,
Phúc Tuệ nay thù thắng diệu tường,
Quyết một lòng phát tâm theo chính đạo,
đường Đại thừa lợi quần sinh hảo diệu.

?Nguyện nương nhờ thần lực thiện hạnh này,
thiện hạnh thù thắng tiếp trong đời vị lai,
Lâm chung thấy vạn pháp đều như huyễn,
bất khả tư nghì trong Bardo tái sinh,
?Nguyện Thủy giác cùng Bản giác dung hòa,
cho chúng con được hoàn toàn giác ngộ!
Trên con đường quang minh chính đạo,
quyết viễn ly sợ hãi hiểm nguy,
?Nguyện hải hội chư Bồ tát hộ trì,
?Nguyện Phật Di Đà lượng ban tiếp dẫn,
?Nguyện được cứu thoát khỏi luân hồi biển thẳm!
Vãng Tịnh độ Đại Lạc Liên Hoa
Nơi bình yên, diệu cát, chan hòa
?Nguyện hạ sinh trên đài sen trân báu
Diện kiến Thế tôn Đấng toàn tri đại diệu
Nghe Pháp âm thù thắng gội nhuần,
?Nguyện đi theo đường giải thoát tột cùng,
Quả Giác ngộ chu viên toàn hảo!
?Nguyện tấn tốc trở thành bậc dẫn đạo
Chở chúng sinh khắp Pháp giới hư không,
đến bến bờ hạnh phúc vô cùng!
?Nguyện tuệ đăng chiếu diệu quang soi sáng
Xua nghiệp chướng, màn đêm phiền não chướng!
Đường giải thoát biến mãn quang minh!
?Nguyện tuệ đăng mãi chiếu sáng soi đường
Dẫn đến miền Tây Phương Tịnh độ,
cõi an vui bất biến thường hằng!

(Sau khi tụng xong bài kệ, hành giả an trí ngọn đèn bơ xuống bàn thờ cúng dàng)???

http://daibaothapmandalataythien.org/muon-dat-thuc-chung-sieu-viet-hay-cung-dang-100-ngon-den


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

Trả lời