ĐỨC PHẬT GIẢI ĐÁP CĂN NGUYÊN VÌ SAO THÂN NGƯỜI KHIẾM KHUYẾT NGŨ CĂN…

?ĐỨC PHẬT GIẢI ĐÁP CĂN NGUYÊN VÌ SAO THÂN NGƯỜI KHIẾM KHUYẾT NGŨ CĂN?

⭐️Một thời Đức Phật ở tại thành Vương Xá, trong núi Kỳ Xà Quật, cùng với chư Đại Bồ tát ma ha tát, các vị Thanh văn và quyến thuộc của các Ngài đông đủ; cũng có các vị Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di, chư thiên, quỉ thần, thảy đều đến dự hội đông đủ.

⭐️Lúc bấy giờ có Ngài Tín Tướng Bồ tát bạch Phật rằng:

?“Bạch đức Thế Tôn! Nay có chúng sinh thân thể sần sượng tê cứng cả người, mày râu rụng hết, toàn thân bầm đỏ, bạn với chim muông, vắng vẻ bóng người bà con xa bỏ, không ai muốn thấy. Ác báo như thế là bệnh phong hủi. Vì nhân duyên gì mà mắc phải tội ấy?

?Phật đáp: “Vì đời trước người ấy không tin Tam bảo, bất hiếu với cha mẹ, phá tháp hủy chùa, bóc lột người tu hành, chém bắn Thánh Hiền, tổn thương Sư trưởng, chưa từng biết quấy; vong ơn bội nghĩa, hành động như cẩu khuyển (chó) làm xấu người trên, không kể thân sơ, không biết hổ thẹn, vì nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy”.

?– Lại có chúng sinh đui mù cả hai mắt, không thấy biết gì, hoặc bị cây đè, hoặc sa hầm hố mà chết, chết rồi sống lại; sống lại rồi chết, cứ như thế mãi. Vì nhân duyên gì, mắc phải tội ấy?

?Phật đáp: Vì đời trước không tin tội phước, che ánh sáng của Phật, bịt mắt người, giam nhốt chúng sinh, lấy bao lấy đẫy bao đầu chúng sinh, không cho trông thấy. Vì nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy.

?- Lại có chúng sinh ngọng lịu ấm á, miệng không thể nói, dầu có nói cũng không rõ ràng. Vì nhân duyên gì, mắc phải tội ấy?

?Phật đáp: Vì đời trước người ấy phỉ báng Tam bảo khinh hủy Thánh đạo, bàn luận việc xấu tốt của người, tìm việc hay dở của người, vu oan cho kẻ lương thiện, ghen ghét người hiền. Vì nhân duyên ấy, nên mắc phải tội như vậy.

?– Lại có chúng sinh tai mắt v.v… năm căn không đủ. Vì nhân duyên gì mắc phải tội ấy?

?Phật đáp: Vì đời trước nuôi chim bay chó chạy để đi săn bắn. Bắn chim bắn thú, hoặc bắn bể đầu, hoặc bẫy đứt chân, nhổ sống lông cánh, làm chúng sinh đau khổ vô cùng không thể chịu nổi. Vì nhân duyên ấy nên phải mắc tội như vậy.

?- Lại có chúng sinh què trệt, lưng cong, tay chân co quắp, không thể cầm nắm, không thể đi đứng. Vì nhân duyên gì mà mắc phải tội ấy?

http://daibaothapmandalataythien.org/nguoi-khiem-khuyet-6-can-do-gieo-nhan-gi


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: thienphatgiao.com

20 thoughts on “ĐỨC PHẬT GIẢI ĐÁP CĂN NGUYÊN VÌ SAO THÂN NGƯỜI KHIẾM KHUYẾT NGŨ CĂN…

Trả lời