Lời Phật dạy về 7 loại bất động sản

⭐️?7 LOẠI TÀI SẢN QUÝ THEO LỜI PHẬT DẠY?⭐️

?Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, khu vườn ông Anàthapindika. Bấy giờ Ugga, vị đại thần của vua đi đến, sau khi đỉnh lễ liền ngồi xuống một bên và bạch Thế Tôn:

– Thật vi diệu thay, thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Giàu có đến như vậy, đại phú đến như vậy, tài sản nhiều đến như vậy, bạch Thế Tôn, là Migàra Rohaneyyo!

– Này Ugga, Migàra Rohaneyyo giàu có đến mức nào, đại phú đến mức nào, tài sản nhiều đến mức nào?

– Bạch Thế Tôn, về vàng có đến trăm trăm ngàn, còn nói chi về bạc!

– Này Ugga, đây có thể là tài sản chăng? Không phải Ta nói rằng đây không phải là tài sản. Nhưng tài sản ấy bị chi phối bởi lửa, nước, vua chúa, ăn trộm, các kẻ thừa tự, thù địch.

?Này Ugga, có bảy tài sản không bị lửa, nước, vua chúa, ăn trộm, các kẻ thừa tự, thù địch chi phối. Thế nào là bảy? Tín tài, giới tài, tàm tài, quý tài, văn tài, thí tài và tuệ tài. Bảy loại tài sản này, này Ugga, không bị lửa, nước, vua chúa, ăn trộm, các kẻ thừa tự, thù địch chi phối. Ai có tài sản này, người ấy là đại phú, thiên nhân giới khó thắng…

http://daibaothapmandalataythien.org/dong-san-va-bat-dong-san

Lời Phật dạy về 7 loại bất động sản

Lời Phật dạy về 7 loại bất động sản
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: thienphatgiao.com

Trả lời