Người kiến tạo tôn tượng Phật đầu tiên trên cõi nhân gian

🌺NGƯỜI KIẾN TẠO TÔN TƯỢNG PHẬT ĐẦU TIÊN TRÊN CÕI NHÂN GIAN🌺
———
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🌿Khi Đức Phật còn tại thế, vua Ưu Đà Diên, trị vì nước Câu Diệm Di, là người đã dùng gỗ thơm Chiên đàn đỏ, tạo ra hình tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó là tôn tượng Phật đầu tiên được kiến tạo trên cõi nhân gian.

🌺Nhân duyên vua Ưu Đà Diên tạo hình tượng Phật:

🌿Sau thời gian gần 49 năm thuyết pháp độ sinh, trong một mùa an cư 90 ngày (có lẽ là mùa an cư cuối cùng), Đức Phật vắng bóng ở trần gian, Ngài lên cung trời Đao Lợi nói kinh, giáo hóa chư Thiên và độ thân mẫu là Hoàng hậu Ma Da được chứng thánh quả. Vua Ưu Đà Diên không tìm thấy Đức Phật nơi đâu, lòng khát ngưỡng nhớ mong cực độ, đến nỗi vua bi cảm âu sầu nhiều ngày, xao lãng cả việc triều chính và không màng đến thú vui vương giả. Vua không biết cách nào gặp Đức Phật cho đỡ nhớ mong, bèn nghĩ đến cách tạo tượng Phật…

Xin mời quý vị xem tiếp tại đây:
http://daibaothapmandalataythien.org/nguoi-kien-tao-ton-tuong-phat-dau-tien-tren-coi-nhan-gian

Người kiến tạo tôn tượng Phật đầu tiên trên cõi nhân gian

Người kiến tạo tôn tượng Phật đầu tiên trên cõi nhân gian
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời