THOÁT KHỔ TRONG 30 KIẾP NHỜ NGỢI KHEN DANH HIỆU CỦA ĐỊA TẠNG BỒ TÁT…

?THOÁT KHỔ TRONG 30 KIẾP NHỜ NGỢI KHEN DANH HIỆU CỦA ĐỊA TẠNG BỒ TÁT?

?Trong Pháp Hội trên cung trời Đao Lợi, có một vị Bồ Tát tên là Phổ Quảng cung kính chắp tay bạch cùng Ðức Phật rằng: “Nay con nghe Ðức Thế Tôn tán thán Ðịa Tạng Bồ Tát có đức oai thần rộng lớn bất khả tư nghì như thế, con trông mong Ðức Thế Tôn lại vì những chúng sinh trong thời Mạt Pháp ở đời sau, mà tuyên thuyết các sự nhân quả của Ðịa Tạng Bồ Tát làm lợi ích cho hàng Trời, Người”

?Lúc bấy giờ, Ðức Thế Tôn bảo Bồ Tát Phổ Quảng cùng tứ chúng rằng: “Lắng nghe! Lắng nghe! Ta sẽ vì các Ông mà lược nói về những sự phước đức của Ðịa Tạng Bồ Tát làm lợi ích cho hàng Trời, Người”.

⭐️“Trong đời sau, như có người thiện nam, kẻ thiện nữ nào nghe được danh hiệu của Ðịa Tạng đại Bồ tát, hoặc là chắp tay, hoặc là ngợi khen, hoặc là đỉnh lễ, hoặc là luyến mộ, người đó sẽ qua khỏi tội khổ trong ba mươi kiếp.

⭐️Này Phổ Quảng! Như có kẻ thiện nam hay người thiện nữ nào vẽ hình tượng của Ngài Ðịa Tạng Bồ tát rồi chừng một lần chiêm ngưỡng, một lần đỉnh lễ, người đó sẽ được sinh lên cõi trời Ðao Lợi một trăm lần, không còn phải bị sa đọa vào ác đạo nữa. Ví dầu ngày kia phước trời đã hết mà sinh xuống nhân gian, cũng vẫn làm vị Quốc Vương, không hề mất sự lợi lớn”.

http://daibaothapmandalataythien.org/cach-hoa-giai-nghiep-tai-sinh-nu


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

9 thoughts on “THOÁT KHỔ TRONG 30 KIẾP NHỜ NGỢI KHEN DANH HIỆU CỦA ĐỊA TẠNG BỒ TÁT…

Trả lời