UY LỰC CỦA CHÂN NGÔN DIỆU CÁT TƯỜNG BỒ TÁT – TIÊU TRỪ TẤT CẢ CÁC ÁC NGHIỆP VỀ KH…

UY LỰC CỦA CHÂN NGÔN DIỆU CÁT TƯỜNG BỒ TÁT – TIÊU TRỪ TẤT CẢ CÁC ÁC NGHIỆP VỀ KHẨU???

?Đức Phật Trí Tuệ Văn Thù (Diệu Âm Văn Thù – Diệu Cát Tường Bồ Tát) là một bậc Cổ Phật danh hiệu là Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật. Mật hiệu là Bát Nhã Kim Cương. Ngài là bậc đệ nhất trí tuệ trong tất cả chư Bồ tát. Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thân màu vàng, đầu đội mũ Bảo Quan biểu trưng cho Ngũ Phật. Tóc Ngài kết thành năm búi trên đỉnh đầu biểu trưng cho năm trí tuệ. Tay phải Ngài cầm kiếm Bát Nhã biểu trưng cho trí tuệ phá tan ám chướng, vô minh, mê vọng. Tay trái cầm hoa sen, trên hoa sen là kinh Bát Nhã Ba La Mật biểu trưng cho trí tuệ Bát Nhã. Ngài trang hoàng bằng các bảo báu trang nghiêm.Ngài an toạ trên nguyệt luân hoa sen.

?Tu trì chân ngôn Trí Tuệ Văn Thù có thể tăng trưởng phúc đức, trí tuệ, có khả năng ghi nhớ và đạt được biện tài vô ngại. Kim khẩu có thể diễn thuyết được tám vạn diệu pháp, thấu rõ được thâm nghĩa của tất cả các pháp, tiêu trừ được tất cả ngu si ám chướng và tất cả các ác nghiệp về khẩu.

?Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu “Nghi quỹ tu trì giản lược Đức Bản tôn Trí Tuệ Văn Thù” và Audio Nghi quỹ do Thầy Tỳ Kheo Ni Thích Bảo Tâm trì tụng.

?Chủng tử tự: DHI
?Tâm chân ngôn: OM AH RA PA TSA NA DHI

https://shophoavouu.com/nghi-quy-tu-tri-gian-luoc-duc-ban-ton-tri-tue-van-thu


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: https://thienphatgiao.com/kien-thuc-phat-phap/

25 thoughts on “UY LỰC CỦA CHÂN NGÔN DIỆU CÁT TƯỜNG BỒ TÁT – TIÊU TRỪ TẤT CẢ CÁC ÁC NGHIỆP VỀ KH…

Trả lời