️LỢI ÍCH CỦA VIỆC NHIỄU THÁP️…

☀️LỢI ÍCH CỦA VIỆC NHIỄU THÁP☀️

?Một lần, Vua Trisong Detsen hỏi Thượng Sư Liên Hoa Sinh: “Thưa Thượng Sư! Xin Ngài nói cho chúng con biết về lợi ích và phúc báu của việc lễ lạy trước Bảo Tháp, vi nhiễu quanh Bảo Tháp, chiêm bái và cúng dường, làm công quả cho nơi tụ hội hợp nhất của chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai”.

?Đức Liên Hoa Sinh trả lời: “Thưa Đại Vương! Xin Ngài hết sức chú ý nghe Ta nói!

?Sau khi chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai đã hòa tan, nhập vào Tâm Thuần Tịnh của Bảo Tháp vĩnh viễn, thì Đại Bảo Tháp này có quyền năng khiến mọi lời cầu nguyện và tất cả ý nguyện đều được thành tựu ngay tức khắc, bởi lúc này Bảo Tháp đã trở thành Viên Ngọc Như Ý (Yeshe Norbu).

?Chúng sinh bất cứ ai với tấm lòng trong sạch lễ lạy, nhiễu quanh và chiêm bái Đại Bảo Tháp sẽ được lợi ích và phúc tuệ vô lượng không thể nghĩ bàn, vượt quá cả sự diễn tả của chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. Bảo Tháp không những là nơi chiêm bái của người phàm mà còn là nơi tu tập của chư thiên. Bất cứ lời cầu xin hay khấn nguyện nào trước Bảo Tháp cũng sẽ được như ý, thậm chí cả sự chứng ngộ tối thượng. Vi nhiễu, cúng dường Đại Bảo Tháp sẽ mang lại 17 lợi ích không thể nghĩ bàn như sau:

⭐️1. Người nào đến viếng Tháp sẽ không bị sa vào ba cõi thấp: ngã quỷ, súc sinh và địa ngục.
⭐️2. Người nào nghe thấy sự rung động của Đại Bảo Tháp bằng tai của mình thì chủng tử giác ngộ tối thượng của họ sẽ được gieo trồng.
⭐️3. Người nào quán tưởng về Đại Bảo Tháp thì người đó sẽ không xáo động, kiêu mạn, hôn trầm và sẽ tái sinh vào dòng thiền định.
⭐️4…

https://shophoavouu.com/loi-ich-cua-viec-nhieu-thap-va-cau-nguyenMời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: https://thienphatgiao.com/kien-thuc-phat-phap/

18 thoughts on “️LỢI ÍCH CỦA VIỆC NHIỄU THÁP️…

Trả lời