LỜI THỆ NGUYỆN CỦA ĐỨC QUAN ÂM…

LỜI THỆ NGUYỆN CỦA ĐỨC QUAN ÂM
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

Trong Kinh Hoa Nghiêm, Quán Tự Tại Bồ tát đã vì Thiện Tài Đồng Tử mà tuyên nói Pháp môn Đại Bi Hạnh Giải Thoát của Bồ tát: “…Bởi vì Ta tu hành môn Đại Bi Hạnh này, nguyện xin cứu giúp chúng sinh, nguyện khiến cho tất cả chúng sinh đều hay xa lìa sợ hãi, con đường khó khăn nguy hiểm, xa lìa sợ hãi phiền não, xa lìa sợ hãi mê hoặc, xa lìa sợ hãi bị trói buộc, xa lìa sợ hãi bị giết hại, xa lìa sợ hãi nghèo túng, xa lìa sợ hãi chẳng thể sinh sống, xa lìa sợ hãi mang tiếng xấu, xa lìa sợ hãi chết chóc, xa lìa nơi sợ hãi trong đại chúng, xa lìa sợ hãi đầu thai nẻo ác, xa lìa sợ hãi ám tối, xa lìa sợ hãi dời đổi, xa lìa sợ hãi cùng với quyến thuộc thân yêu biệt ly, xa lìa sợ hãi cùng với oán thù gặp nhau, xa lìa tất cả sợ hãi bức bách sinh lý, xa lìa tất cả sợ hãi bức bách tâm lý, xa lìa sợ hãi lo lắng buồn thương.
Do đó, Ta lại phát nguyện rằng: Phàm có người nào nhớ niệm Ta, tụng xưng tên Ta, hoặc là thấy được thân tướng chúng sinh của Ta, đều hay miễn trừ het thảy sợ hãi. Này Thiện Nam Tử! Ta dùng Pháp môn phương tiện này, hay khiến cho chúng sinh xa lìa các loại sợ hãi, và dạy bảo họ phát khởi Tâm Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác, vĩnh viễn chẳng thoái chuyển”.

http://daibaothapmandalataythien.org/quanam


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời