Thực hành Tam căn bản – Cách nhanh nhất chứng ngộ Tam thân Phật

☀️THỰC HÀNH TAM CĂN BẢN – CÁCH NHANH NHẤT CHỨNG NGỘ TAM THÂN PHẬT☀️
———-
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

⚡️Ngoài phần quy y Tam Bảo, trong Kim Cương thừa chúng ta có thêm Tam Căn Bản hay ba đối tượng quy y căn bản nữa gồm Thượng sư (Guru), Bản tôn (Ydam), Không Hành (Dakini). Trong truyền thống Kim Cương thừa, đối tượng quy y quan trọng nhất được mọi hành giả hướng tới là Kim cương Thượng sư, được nhìn nhận bất khả phân với vị Phật Bản tôn.

⚡️Chúng ta cần hiểu rằng trong Kim Cương Thừa, Guru được tượng trưng cho bậc thầy giác ngộ hay là chư Phật, Daka là tượng trưng cho pháp hay những hành động thiện hạnh lợi ích hữu tình, Dakini là tượng trưng cho Tăng già hay tượng trưng cho trí tuệ. Nhờ Tam bảo, Tam căn bản mà chúng ta có năng lượng, trí tuệ để thực hành với tâm hoan hỉ, với sự tinh tiến nỗ lực và sự an vui. Các phật tử cần hiểu rõ chính những năng lượng gia trì từ bậc thầy, Daka, Dakini sẽ giúp cho chúng ta tìm lại năng lượng gia trì ở nơi chính mình, của bậc thầy, của giáo pháp và của Tăng già.

http://daibaothapmandalataythien.org/thuc-hanh-tam-can-ban-cach-nhanh-nhat-tim-lai-nang-luong-gia-tri-noi-chinh-minh

Thực hành Tam căn bản – Cách nhanh nhất chứng ngộ Tam thân Phật

Thực hành Tam căn bản – Cách nhanh nhất chứng ngộ Tam thân Phật
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời